Abrir Ticket


Se não conseguir encontrar a solução para o seu problema na nossa Base de Conhecimento, poderá enviar um Ticket de Suporte para o departamento seleccionado em baixo.


 Bộ phận kinh doanh

Nơi tiếp nhận và giải quyết những vấn đề liên quan đến báo giá, hợp đồng và dịch vụ

 Bộ phận kỹ thuật

Nơi tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xử lý xự cố