ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Bộ phận kinh doanh

Nơi tiếp nhận và giải quyết những vấn đề liên quan đến báo giá, hợp đồng và dịch vụ

 Bộ phận kỹ thuật

Nơi tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xử lý xự cố