Podnesi zahjtev


Ako ne možete pronaći rješenje problema u našoj bazi znanja, predajte upit tako da odaberete pravi odjel.


 Bộ phận kinh doanh

Nơi tiếp nhận và giải quyết những vấn đề liên quan đến báo giá, hợp đồng và dịch vụ

 Bộ phận kỹ thuật

Nơi tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xử lý xự cố