Viewing articles tagged 'G Suite'

 Chính sách & Quy định chung

Mua và bán G Suite tuân thủ chính sách do Google quy định Dựa trên thỏa thuận pháp lý giữa người...

 Cho phép ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản G Suite

Bạn muốn check mail trên các ứng dụng Thư trên iPhone hoặc iPad phiên...

 Hướng dẫn cấu hình bản ghi SPF, DKIM, DMARC nâng cấp bảo mật G Suite

Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống G Suite trước các tình trạng email...